Milí zákazníci,

od 10. května 2021 se opět naplno otevřou dveře našich prodejen Domino s hračkami.

Budeme se na vás moc těšit.

Kolektiv Domino

Podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícímu doporučujeme seznámit se s obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající

Domino - prodej hraček, Tomáš Pazdera, IČ: 62445626. Kontakt

Kupující

Fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku z nabízeného zboží prodávajícího.

Kupujícímu nevznikají při koupi žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami ve znění platném v okamžiku učinění objednávky a jsou mu srozumitelné, čímž se zavazuje jimi řídit. Učiněním objednávky kupující akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Předmět smlouvy

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, i předpisy souvisejícími.

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Kupní ceny jsou platné v době učinění objednávky.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu, aby uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

Doprava

  • Osobní odběr – 0 Kč
  • PPL – 119 Kč

* Při nákupu nad 5.000 Kč (včetně DPH) doprava i dobírka zdarma.

Způsob platby

  • Hotově na pobočce – 0 Kč
  • Dobírkou – 39 Kč
  • Platba předem – 0 Kč

* Při nákupu nad 5.000 Kč (včetně DPH) doprava i dobírka zdarma.

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dle aktuální platné legislativy najdete zde.

Spory

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně prodávajícímu oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
- dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena jinak, pokud je tak uvedeno u popisu zboží a pokud tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

Reklamaci je třeba písemně oznámit prodávajícímu a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o převzetí reklamovaného zboží a následně ho informovat o stavu reklamace případně navrhnout řešení vzniklého problému.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Za neoprávněnou reklamaci bude také považována vada způsobená používáním zboží, které není v souladu s pokyny k užívání zboží stanovenými výrobcem případně prodávajícím.

Při neoprávněné reklamaci má prodávající nárok na uhrazení všech výdajů spojených s dopravou a přezkoušením reklamovaného zboží.

Konečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27. 10. 2008.
Změny obchodních podmínek učiněné po učinění objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího s kupujícím považují za neplatné.